Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYANI

 

MADDE 1 – VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

 

Veri Sorumlusu : BAY TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“BAY” ya da ‘‘Şirket’’ olarak anılacaktır.)

 

Adresi : Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:13 34349 / Beşiktaş-İstanbul

 

E-posta : info@baytr.com

 

Web adresi : www.baytr.com

 

MADDE 2 – VERİ İŞLEME AMAÇLARI

 

BAY tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan BAY Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve BAY Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla BAY veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Ürün ve hizmetlerin alınması ve teslim edilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
 • Şirketin ürün ve hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,
 • Ticari faaliyetlerin ve operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • İnternet üzerinden satış ile ilgili üyelik, sipariş, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik destek ile ürün gönderiminin sağlanması ve bunlarla ilgili iletişim kurulması,
 • Müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,
 • Satış ve hizmet sonrası müşteri destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • BAY’ın, topluluk şirketlerinin iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
 • Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Amaçlarıyla işlenecektir.

 

MADDE 3 – İŞLENECEK VERİLER

 

Şirket tarafından hukuka uygun olarak KVK Kanununa uygun olarak, BAY Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“BAY KVK Politikası”) ve BAY KVK Aydınlatma Metninde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde işlenebilecek kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda gösterilmektedir;

 • Finansal Bilgi: Banka hesap bilgileri, cari Hesap Kayıtları, kredi kartı numarası ve diğer bilgileri (mail order yönetimi ile yapılan ödemeler için), satış kayıtları, vergi dairesi, vergi kimlik numarası.
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi: Ad-soyad, araç plaka numarası, giriş çıkış tarih kayıtları, şirket içerisinde gerçek zamanlı görüntü kayıt sistemi ile alınan görsel ve işitsel veriler.
 • İletişim: Adres, elektronik posta adresi, telefon numarası.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Ad-soyad, ilgili olunan firma adı, şifreler.
 • Kimlik: Ad-soyad, anne-baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası, medeni hali, uyruk.

Müşteri İşlem Bilgisi: Elektronik posta kayıtları, sipariş bilgisi, sipariş geçmişi, telefon görüşme kayıtları.

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi.
 • Özlük: imza.
 • Talep/Şikayet Bilgisi: Müşteri şikayetlerine ilişkin elektronik posta, telefon kayıtları ve sair bilgiler.

 

MADDE 4 – İŞLEME ESASLARI

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel biçimde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olmak üzere veri sahibi; madde 3’te sayılan verileri hakkında işbu “Açık Rıza Beyanı” uyarınca;

 • İşlenebileceğini;
 • Elde edilebileceğini,
 • Kaydedilebileceğini,
 • İşlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini,
 • Muhafaza edilebileceğini,
 • Değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini,
 • Mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve üçüncü kişilere aktarılabileceğini,
 • Yurtdışına aktarabileceğini,
 • Devralınabileceğini,
 • Sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini;

Ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından açıkça bilgilendirildiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

 

MADDE 5 – VERİLERİN AKTARIMI

 

 1. Aktarım Yapılabilecek Alıcılar

 

Madde 3 ile gösterilen kişisel verilerin, madde 2’de belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla Şirket tarafından;

 • Şirket çalışanlarına, görevlilerine,
 • Topluluk şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine,
 • Verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için BAY’ ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına,
 • Bu kapsamda yurtdışında (Almanya’da) mukim iş ortağı ve tedarikçisi KAZ Hausgeräte GmbH’ a,

Aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. Aktarım Amaçları

 

İşbu açık rıza beyanı ve sunulan Aydınlatma Metni uyarınca işlenen kişisel veriler, madde 5.1.’de yer alan üçüncü kişilere;

 • Ürün ve hizmetlerin alınması ve teslim edilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin icrası,
 • Şirketin ürün ve hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin ve operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • İnternet üzerinden satış ile ilgili üyelik, sipariş, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik destek ile ürün gönderiminin sağlanması ve bunlarla ilgili iletişim kurulması,
 • Müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,
 • Müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Satış ve hizmet sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • BAY’ ın, iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
 • Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Amaçlarıyla aktarılabilecektir.

 

 1. Yurtdışına Aktarım

 

BAY tarafından kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 4(2) maddesinde öngörülen ilkeler ışığında ve işbu açık rıza beyanı kapsamında veya KVK Kanunu’nda açık rıza olmaksızın aktarım yapılabileceği belirtilen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin ve KVK Kanunu’nun 9.maddesindeki şartlara uygun olarak, yurtdışında mukim iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir. Bu kapsamda Şirket’in yurtdışında (Almanya’da) mukim iş ortağı ve tedarikçisi KAZ Hausgeräte GmbH’ a işbu Açık Rıza Beyanı kapsamında toplanan ve işlenen verilerin aktarımı veri sahibince kabul edilmektedir.

 

MADDE 6 – VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

 1. Haklar

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahibi, Şirkete başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talep halinde yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

 

 1. Hakların Kullanılması

 

Bu hakları kullanmak için veri sahibi, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları da içerecek şekilde Şirketin internet sitesinde (www.baytr.com) yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Islak imzalı başvuru formunu, “Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:13 34349 / Beşiktaş-İstanbul” adresinde bulunan

Şirket’e bizzat elden yahut Noter kanalıyla veya

MADDE 7 – BEYANLAR

 

Veri sahibi yukarıda izah edilenlerden ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğini kabul ve beyan eder.

 

Veri sahibi işbu “Açık Rıza Beyanı” ile belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kişisel verilerinin işlenmesine, işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve aktarılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık rızası olduğunu ve bu hususta tarafına gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu 4 sayfa 7 maddeden ibaret Açık Rıza Beyanını, BAY Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmektedir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.